Bekijk de gebruiksvoorwaarden van onze website of lees ons privacy en cookiebeleid.

Gebruiksvoorwaarden website (versie 1 – mei 2018)

1. Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites onder het beheer van AquaPol VZW (de “Website”).

AquaPol VZW, inrichting opgericht en verschenen in het Staatsblad op 3 augustus 1995, met maatschappelijke zetel te Puidreef 21, 9111 Belsele, België en met ondernemingsnummer 0455.608.802.

In deze tekst “wij”, “ons”, “Aquapol” of “AquaPol VZW”.

Door op de Website te surfen, deze te raadplegen of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van andere voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met één van de voorwaarden in dit document, gebruik de Website dan niet langer.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen u daarvan op de hoogte houden middels een kennisgeving via de Website. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van de Website. Als u wel gebruik blijft maken van de Website, gaat u automatisch akkoord met de wijzigingen.

2. Toegang

De Website kan geraadpleegd worden middels recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). AquaPol VZW waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) de Website niet kunt raadplegen of gebruiken.

De Website wordt enkel voor informatieve doeleinden aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze Website ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze Website is strikt verboden.

Wij besteden veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op de Website ter beschikking wordt gesteld. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze zo spoedig mogelijk te verbeteren. AquaPol VZW is evenwel niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten of vergissingen in de op de Website verstrekte informatie. Deze informatie is:

  • uitsluitend van algemene aard en niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon, entiteit of toepassing gericht;
  • niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • geen individueel advies (voor specifiek advies dient u zich steeds tot een deskundige te wenden).

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen evenwel niet garanderen dat de Website geen onderbreking zal kennen.

Het is strikt verboden om, op welke wijze en met welke technische middelen dan ook, zich toegang te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst en waartoe u van ons geen toegang hebt gekregen. Het is tevens strikt verboden de Website te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze en met welke technische middelen dan ook, behalve via door AquaPol VZW daartoe voor het publiek bestemde middelen.

U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van de Website in het gedrang kan brengen.

Het is verboden om enig (automatisch) systeem, zoals maar niet beperkt tot ‘robots’, ‘spiders’, ‘offline readers’, enz., aan te wenden met als bedoeling een toegang tot de Website te creëren op zo’n manier dat er meer berichten naar de Website verstuurd worden of gegevens van de Website worden gehaald dan voor een mens in een normale (manuele) handeling en met het gebruik van een normale web-browser realiseerbaar is. AquaPol VZW staat wel toe aan publieke zoekmachines om de inhoud van de Website te bezoeken via ‘spiders’ en dergelijke met als enige bedoeling de toegang en de inhoud van de Website beschikbaar te maken via hun zoekmachines. AquaPol VZW behoudt zich het recht voor om de toelating zoals geformuleerd in dit artikel op elk ogenblik in te trekken.

Hyperlinken en/of deeplinken naar de Website is pas toegelaten na daartoe de toestemming van AquaPol VZW bekomen te hebben. In ieder geval dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de homepage van de Website te verwijzen.

Voor de toegang of het gebruik van bepaalde onderdelen van deze Website, dient u aangesloten te zijn bij AquaPol VZW. Bij het inschrijven dient u daarbij correcte gegevens in te vullen. Houd uw login en paswoord geheim en deel ze niet mee aan derden. Elke geregistreerde gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar registratie of lidmaatschap en de eventuele misbruiken of schade die daaruit zouden voortvloeien. AquaPol VZW is niet aansprakelijk voor enig oneigenlijk gebruik van uw account.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncode, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, de producten, de merken, muziek en alle andere onderdelen van de Website zijn en blijven de exclusieve eigendom van AquaPol VZW en haar derde-licentiehouders en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze Website te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

De Website en de informatie die deze bevat of waarnaar deze verwijst, worden uitsluitend ter informatie gepubliceerd. Elke reproductie, heruitgave of andere exploitatie is ten strengste verboden. Aanvragen voor toelating om de informatie die voorkomt op de Website te reproduceren, moeten worden gericht aan de webmaster van AquaPol VZW.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Gegevens en informatie

AquaPol VZW tracht ervoor te zorgen dat de gegevens en informatie die zij op de Website plaatst volledig, accuraat en actueel zijn. Zij geeft hierop evenwel geen garantie. De gegevens en informatie zijn bedoeld voor een breed publiek en kunnen informatie bevatten die niet van toepassing is op uw situatie. Bovendien kunnen fouten, onvolledigheden of verouderde gegevens nooit uitgesloten worden en AquaPol VZW geeft dienaangaande geen enkele waarborg. U erkent dat de gegevens en informatie op de Website louter informatief zijn en dienen te worden geverifieerd met de specialisten terzake. De beslissing om deze aan te wenden is uw beslissing en enkel en alleen uw verantwoordelijkheid.

AquaPol VZW is geenszins aansprakelijk ingeval van schade of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging of het downloaden van enig onderdeel van de Website. AquaPol VZW is evenmin aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens of informatie op de Website. AquaPol VZW heeft eveneens het recht om de informatie of gegevens die op de Website gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen.

4.2 Links

De Website kan links naar andere sites bevatten. Het enige doel van links naar andere websites is het raadplegen van de Website te vergemakkelijken. Het bestaan van links naar andere websites betekent in geen geval dat AquaPol VZW de inhoud van de vermelde websites van derden goedkeurt. AquaPol VZW kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een website van derden.

4.3 Veiligheid

Alhoewel AquaPol VZW tracht om de Website vrij te houden van schadelijke software, kan het niet uitgesloten worden dat deze buiten het medeweten van AquaPol VZW om door derden werd geïnstalleerd. AquaPol VZW is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade of verlies. Het is nodig om steeds de nodige firewall, antivirus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van schadelijke software zou vaststellen in de Website dient u deze aan de webmaster te melden zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

4.4 Berichten

Op deze Website kunnen berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, reacties, mededelingen, enz.) van derden opgenomen worden. Dergelijke berichten worden door derden geplaatst zonder dat deze voorafgaandelijk door AquaPol VZW worden gecontroleerd. Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan AquaPol VZW op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Indien u meent dat een dergelijk bericht uw rechten schendt of u anderszins schade toebrengt, kan u ons contacteren op het hoger vermelde adres.

5. Privacy

AquaPol VZW respecteert de toepasselijke regelgeving en verwerkt persoonsgegevens strikt volgens haar privacy policy als beschikbaar op https://www.aquapol.be/disclaimer-en-privacybeleid/ .

6. Slotbepalingen

6.1 Ongeldigheid

Deze bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen in geen enkel opzicht de geldigheid van andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze gebruiksvoorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze voorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zullen partijen deze te goeder trouw vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

6.2 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van de Website is onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Brussel (België).

6.3 Kennisgevingen en contact

U aanvaardt uitdrukkelijk dat alle kennisgevingen van AquaPol VZW aan u geldig kunnen gebeuren via het e-mailadres dat u aan AquaPol VZW heeft bezorgd en/of in het geval van algemene kennisgevingen, door kennisgeving via de Website. Deze kennisgevingen gebeuren in de landstalen of het Engels.

Voor alle vragen inzake deze voorwaarden kan u AquaPol VZW steeds contacteren op het hoger vermelde adres.


Privacy en cookiebeleid (versie 1 – februari 2018)

1. Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die door AquaPol VZW worden verwerkt. Het cookiebeleid is van toepassing op alle websites die door AquaPol VZW worden beheerd (hierna de “Website”).

AquaPol VZW, inrichting opgericht en verschenen in het Staatsblad op 3 augustus 1995, met maatschappelijke zetel te Puidreef 21, 9111 Belsele, België en met ondernemingsnummer 0455.608.802.

U heeft de mogelijkheid dit beleid op te slaan en af te drukken.

2. Privacy

AquaPol VZW verwerkt uw gegevens in overeenstemming met dit beleid en de toepasselijke regelgeving terzake.

Dit beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verzameld via online bronnen (zoals websites, e-mail, online applicaties en andere online tools).

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens indien u beslist om ons toegang ertoe te verlenen. In dergelijk geval worden de (categorieën van) persoonsgegevens welke wij u verzoeken mede te delen duidelijk weergegeven, alsook het doel waarvoor deze zullen worden gebruikt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor een ander dan het aangegeven doel.

Het is mogelijk dat uw toestemming gevraagd wordt om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. U kunt dit verzoek goedkeuren of weigeren. Wanneer u kiest voor specifieke diensten of mededelingen, bv. een e-newsletter, kunt u uw inschrijving hiervoor op elk moment schrappen door de instructies vermeld in elke mededeling uit te voeren. Wanneer u beslist om u uit te schrijven uit een service of een mededeling, zullen wij uw gegevens zo snel mogelijk schrappen. Wij delen uw persoonlijke gegevens in geen geval met derden voor marketingdoeleinden, behalve indien u ons daarvoor uitdrukkelijk de toestemming geeft (‘opt-in’). U kan op ieder ogenblik uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden intrekken.

Het is mogelijk dat uw persoonlijke gegevens worden aangevuld met andere gegevens zoals locatie, bezoekersstatistieken, historie en dergelijke meer ten einde u meer persoonlijk te kunnen bedienen.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor u deze aan ons hebt bezorgd. In geval deze worden verstrekt onder een overeenkomst met AquaPol VZW, worden deze niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering ervan. In geval deze worden verstrekt op basis van uw toestemming, wordt de verwerking, zo spoedig als praktisch mogelijk is, stopgezet wanneer u uw toestemming intrekt. In geval deze worden verwerkt op basis van een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van AquaPol VZW, worden deze bewaard zolang als hiertoe nodig.

AquaPol VZW neemt geen geautomatiseerde beslissingen op basis van uw gegevens, en gaat niet over tot profilering. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft geen ander belang en gevolgen dan deze aangegeven wanneer u ons uw gegevens bezorgt.

Het is mogelijk dat u de mogelijkheid krijgt op de Websites om een link of een bericht dat verwijst naar een website van AquaPol VZW door te sturen naar een vriend of collega. De e-mailadressen die u ons hiervoor verstrekt, zullen worden gebruikt om de informatie in uw naam te versturen naar uw vriend of collega en zullen niet voor andere doeleinden worden ingezameld of gebruikt door AquaPol VZW of door derden.

3. Inzage, verbetering, verwijdering en bezwaar

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken, te laten verbeteren of, indien u daar goede redenen voor heeft, ze te laten verwijderen. Indien u daartoe grond heeft, kan u eveneens bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

U kan een kopie krijgen van de gegevens die AquaPol VZW van u verwerkt. In geval u bijkomende kopieën wenst, zal hiervoor een administratieve vergoeding worden aangerekend.

Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, stuurt u hiertoe een brief met een kopie van uw identiteitskaart naar het hogervermelde adres.

4. Veiligheid

AquaPol VZW gebruikt gepaste technologieën en beveiligingsvoorzorgen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verkeerd gebruik, bekendmaking, verlies en vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, gebruikt AquaPol VZW professionele software en beveiligingswachtwoorden. U moet zich er zelf echter van vergewissen dat de computer die u gebruikt adequaat beveiligd is tegen kwaadaardige software zoals trojans en virussen.

Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens en dergelijke meer naar AquaPol VZW gebeurt steeds op eigen risico. AquaPol VZW tracht ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch is geenszins aansprakelijk voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Het is nodig om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

5. Wijziging

AquaPol VZW kan haar beleid betreffende de behandeling van persoonlijke gegevens herzien. Dergelijke aanpassingen zullen worden gemeld op de Website.

6. Andere websites

De Website kan links bevatten naar andere sites. AquaPol VZW kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de toepasselijke regelgeving. Het is aangeraden dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op dergelijke websites voorkomen.

7. Cookies

AquaPol VZW maakt gebruik van cookies op haar Website om het gebruiksgemak te optimaliseren. Zij doet zulks onder toepassing van dit cookiebeleid. Dit beleid is opgesteld met als doel u correct en helder te informeren over het gebruik van cookies en uw toestemming te bekomen tot het gebruik ervan.

Door de Website te bezoeken en/of te gebruiken, verklaart u zich akkoord met het gebruik van cookies conform dit beleid. We behouden ons het recht voor om deze policy van tijd tot tijd aan te passen en zullen u daarvan op de hoogte houden middels een kennisgeving via de Websites. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf deze policy te controleren op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van de Websites. Als u wel gebruik blijft maken van de Website, gaat u automatisch akkoord met de wijzigingen.

8. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat uw browser op uw computer opslaat. De cookies laten ons toe om op de server informatie op te slaan waardoor we uw bezoek aan de Website aantrekkelijker kunnen laten verlopen en die ons toelaat om analyses op de Website en performantie analyses uit te voeren. Sommige tools hebben cookies nodig om te kunnen functioneren.

Een cookie bestaat uit een (uniek) nummer of waarde. Het bevat op zich geen persoonsgegevens.

9. Bezwaar

Indien u niet wenst dat de Website cookies plaatst, kan u uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Hierdoor is het evenwel mogelijk dat u niet van alle mogelijkheden van de Website / tools gebruik zal kunnen maken of dat de Website / tools niet optimaal functioneren.

10. Overzicht cookies

De Website kan mogelijk gebruik maken van volgende eigen cookies:

  • wfwaf-authcookie
  • wordpress_logged_in
  • wordpress_test_cookie
  • wp-settings-2
  • wp-settings-time-2
  • wpSgCacheBypass

De Websites maken gebruik van volgende cookies van derden:

  • Analytics van Google

Let op, in geval u gebruik maakt van specifieke tools of software van AquaPol VZW, kan het zijn dat deze om wille van technische en functionele redenen gebruik maken van andere cookies. Om deze te kennen, dient u de specificaties van de desbetreffende tools na te kijken.

11. Vragen betreffende dit beleid

Met vragen over dit beleid kan u terecht op het onder artikel 1 vermelde adres.

In geval u klachten heeft over hoe AquaPol VZW uw persoonsgegevens behandelt, kan u zich wenden tot de Privacy Commissie via www.privacycommission.be.